Thursday, November 06, 2008

BLOK DRŽAV PROTI FORMULI 20-20-20

V času svetovne finančne krize se vse več držav oglaša, da ne bo zmoglo investicij v čistejšo energetsko tehnologijo in do leta 2020 zmanjšati izpuste CO2 za 20%, povečati izkoristek energije za 2o% in vzporedno povečati prispevek obnovljivih virov energije na 2o%. Trenutno delež OVE v končni porabi energije v EU znaša 8,5 odstotka.

Glede na to, da so med nefosilnimi viri energije: veter, sončna, vodna in geotermalna energija, energija valovanja, plimovanja, biomasa, deponijski plin, plini iz naprav za čiščenje odplak ter bioplin, so načrti za izgradnjo plinskih terminalov bodisi pri nas bodisi v Italiji ali kjerkoli drugje v EU, v nasprotju s cilji v začetku leta sprejetega zakonodajnega podnebno-energetskega paketa.

Čigavi interesi bodo prevladali: sebični, zasebni kratkoročni gospodarski interesi ali dolgoročni okoljevarstveni, medgeneracijski oz. trajnostni interesi?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

frontpage hit counter